Д-р Димитрина Атанасова Бояджиева

Д-р Димитрина Бояджиева е юрист, завършва право през 2006 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2020 г. защитава дисертационен труд на тема „Изграждане на концепция и модел за независим арбитраж при спорове за домейн имена в интернет“ и получава научната и образователна степен „доктор“ по професионално направление „Информатика и компютърни науки“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София. В периода януари 2016 г. – декември 2018 г. преподава академичните дисциплини „Основи на правото“, „Основи на европейското право“, „Основи на предприемачеството“ в УниБИТ. Развива интереси в областта на правните аспекти на информационните и комуникационни технологии.

Научен екип:​