Презентации:

Публикации:

ХIХ национална научна конференция с международно участие 

„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“

Томова, Н. Добри практики при опазването и съхраняването на документи. По примера на Българският исторически архив, към Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” // Обществотона знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 336-348. ISSN 2683-0094

ХIХ национална научна конференция с международно участие 

„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“

Георгиев, А. Необходимостта от дигитализация на книжовното наследство.//Обществотона знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 639-645. ISSN: 2683-0094

Научна конференция „Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: модерност и традиция“, октомври 2021 г.,

Томова, Надежда, Бояджиева, Димитрина, Тошева-Мазнева, Мими, Нинова, Нели, Илиева, Ирен. Защита на авторските права в сигурна електронна среда при използване на произведения с образователна цел. – В: “Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: модерност и традиция”. Състав. Християн Атанасов., Орлин Събев. София: За буквите – О-писменехь, 2022. с. 474-489. ISBN 978-619-185-585-8

Научна конференция „Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: модерност и традиция“, октомври 2021 г.,

Нинова, Н. Илиева, Ирен., Димитров, Димитър. Някои съвременни аспекти на културономичната документология и работата с документи. Архивиране и сигурност на документната информация. – В: “Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: модерност и традиция”. Състав. Християн Атанасов., Орлин Събев. София: За буквите – О-писменехь, 2022. с. 474-489. ISBN 978-619-185-585-8

ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation,  November, 2021.

Tomova, N. LITERARY HERITAGE AND DIGITAL ARCHIVES, ICERI2021 Proceedings, pp. 2404-2410.ISBN: 978-84-09-34549-6/ ISSN: 2340-1095/ doi: 10.21125/iceri.2021.0601

https://library.iated.org/view/TOMOVA2021LIT

Втори конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии, Април 2021 г.

Томова, Надежда. Дигитализация и книжовно наследство.: /Представяне на проекта „InfoLIB: Изграждане на информационно-библиотечна интерактивна платформа по хуманитаристика“/. – В: „Образованието в глобалния свят на новите технологии“ Втори конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия за Образованието в глобалния свят на новите технологии. Състав. Румен Драганов, Стоян Денчев, Диана Стоянова. София: За букрите – О-писменехь, 2022. с. 75-79. ISBN 978-619-185-551-3

Научна конференция

„Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“, Oктомври 2021 г.

Тошева, Мими., Надежда Томова. Книжовно наследство – „място“ на памет и идентичност. – В: Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието. Сб. с доклади от Седма научна конференция на УМЛАУЗ, проведена на 2-4.10.2021 г. в с. Костенец, с. 159 – 167. ISSN 2535-0250.

Научно списание “Издател”

Томова, Н., Илиева, И., Нинова, Н., Димитров, Д. – Проблеми при дигитализацията на книжовното културно наследство.//Издател, ХХIII, книжка 2, 2021, с. 37-47., ISSN: 1310-4624

https://publisher.bg/broeve/

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СКОРИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2021: РОЛЬ КНИГИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

Томова, Н. Е. Проблеми и тенденции пред българското професионално образование и професията архивист / Н. Е. Томова // Скориновские чтения – 2021: роль книги в современном обществе : материалы V Международного форума, 7-8 октября 2021 г. – Минск : БГТУ, 2021. – С. 54-57.ISSN: 2522-4638

https://elib.belstu.by/handle/123456789/44983

 INTED 2022: 16th annual International Technology, Education and Development Conference, March 2022.

Tomova. N., Boyadzieva. D., Ninova. N., Ilieva. I. GOOD PRACTICES IN DIGITALIZATION OF LITERARY INHERITANCE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA. // INTED2022 Proceedings, 7-8 March, 2022, pp. 5634-5638. 
ISBN: 978-84-09-37758-9
ISSN: 2340-1079

 INTED 2022: 16th annual International Technology, Education and Development Conference, March 2022.

Tomova, N. ON THE IMPORTANCE OF PHYSICAL PRESERVATION AND PROTECTION OF DOCUMENTS AND ARCHIVES// INTED2022 Proceedings, 7-8 March, 2022, pp. 5700-5703.
ISBN: 978-84-09-37758-9
ISSN: 2340-1079

 INTED 2022: 16th annual International Technology, Education and Development Conference, March 2022.

Tomova, N., Boyadzieva, D., Ninova, N. POLICIES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA REGARDING THE STORAGE OF DOCUMENTS AND ARCHIVES// INTED2022 Proceedings, 7-8 March, 2022, pp. 5708-5712.

ISBN: 978-84-09-37758-9
ISSN: 2340-1079

 INTED 2022: 16th annual International Technology, Education and Development Conference, March 2022.

Tomova, N., Tosheva, M., Georgiev, A. COOPERATION INITIATIVES AND PROJECTS FOR INCLUSION OF DATA ON DIGITAL CULTURAL OBJECTS TO REGIONAL, NATIONAL, INTERNATIONAL SITES AND PORTAL// INTED2022 Proceedings, 7-8 March, 2022, pp. 10466-10469 ISBN: 978-84-09-37758-9 ISSN: 2340-1079

Научна конференция „Памет и приемственост“ „10 години специалност „Архивистика и документалистика“ в УниБИТ

Тошева-Мазнева, Мими., Нинова, Нели., Илиева, Ирен., Томова, Надежда., Бояджиева, Димитрина., Димитров, Димитър., Георгиев, Ангел. Отворен достъп до източници на научна информация в областта на архивистиката:: По примера на директорията за отворен достъп до списания (DOAJ). – В: Памет и приемственост. 10 години специалност “Архивистика и документалистика” в УниБИТ. Състав. София. “За буквите – О, Писменехь”: 2022, 281-294. с. . ISBN 978-619-185-574-2

Студентско-докторантска научна конференция на тема: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” проведена на 25 ноември 2022 г.

Георгиев, Ангел, Илиева, Ирен, Нинова, Нели, Тошева-Мазнева, Мими, Димитров, Димитър. Приложението на модерните технологии в библиотечно-информационното обслужване. – В: Дигитализация и информационни ресурси на културното наследство. Сборник с научни доклади и студентски разработки от Студентско-докторантска научна конференция, проведена на 25 ноември 2022 г.. Състав. Надежда Томова. София: За буквите – О писменехь, 2022. с. 325-334.