Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е държавен университет, преобразуван на 29.IХ.2010 г. с решение на Народното събрание и е приемник на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гласувано от Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт, създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ).

УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени, по които има акредитация.

УниБИТ взема активно в международния академичен професионален живот, осъществява международно сътрудничество по двустранни договори с аналогични институции в Русия, Германия, Франция, Полша, Сърбия и Черна гора, Турция и др. Членува в IFLA – Международната федерация на библиотечните асоциации, в LIBER – Асоциацията на европейските научни и академични библиотеки, в ICOM – Международния съвет на музеите, в Националния технически комитет по стандартизация в архивната, библиотечната, информационната и издателската дейност (ТК 16), в Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) и др.

Обществената мисия на УниБИТ е да подготвя висококвалифицирани, социално и личностно мотивирани и адаптивни към работната среда и предизвикателствата на информационното общество специалисти с реални и приложими теоретични знания и практически умения за работа в различни области на обществено икономическия живот, способни да общуват, да работят в екип и да поемат отговорността на граждани, призвани да допринесат за издигане на културното равнище на нацията и за интегрирането ни към европейските и световни ценности.

Университетът си поставя за основна стратегическа цел устойчивото развитие и доказването на своята нова идентичност като водещо в сферата на обучението по информационна сигурност, опазване и представяне на културно-историческото наследство, библиотечни и информационни технологии, информационно брокерство и печатни комуникации, както и пълноправното си участие във формирането и реализацията на държавните образователни политики.

Адрес:
УниБИТ
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119
За повече информация: УниБИТ