Резюме

През 2020 г. светът претърпя огромен катаклизъм. Пандемията от COVID-19 е глобално предизвикателство и светът се оказа неподготвен за нея. Всички сектори на социалния, обществен и икономически живот на хората пострадаха, но като че ли най-тежко е положението в образователния сектор, в които дори висшите образователни институции не успяха да отговорят докрай на потребностите на своите студенти. Неподготвеността на редица от висшитe учебни заведение у нас, а и по света, за кратко време да осигурят дигитален виртуален достъп до необходимата за ефективно и ефикасно протичане на учебните дейности информация е очевиден.
Това от своя страна поражда нуждата от наличието на надлежна, подредена, систематизирана и достъпна информация, която да задоволи академичния и научен интерес породен от необходимостта, пред който са изправени всички изследователи, преподаватели, студенти.
Настоящето столетие, което е доминирано от информационния поток, ни дава възможността в рамките на технологичните възможности да сме в състояние да достигнем в желаното от нас време и пространство до необходимото ни знание. С появата на COVID-19 обаче стана ясно, че сме изправени пред редица информационни ограничения: липса на надеждна система за систематизация на необходимата за обучението научна литература, водеща до неоткриваеми, най-често поради липса на дигитализация заглавия, което значи оставане на сериозни заглавия извън наличната информация за документални фондове и масиви, което от своя страна води до фрагментарност и откъслечност както на търсената научна информация, така и на последващите научни трудове.

Проектът „InfoLIB: Изграждане на информационно-библиотечна интерактивна платформа по хуманитаристика“ предлага интердисциплинарно фундаментално изследване, което ще има за резултат създаването на уеб-базирана платформа, която събира, структурира и систематизира научно-справочна литература в рамките на университетското образование.