ПРОЕКТ
InfoLIB: Изграждане на информационно-библиотечна интерактивна платформа по хуманитаристика

№ КП-06-М45/1 ОТ 30.11.2020

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“при Министерство на образованието и науката в “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год.”
Настоящият сайт и публикациите в него са изготвени с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката. Университетът по библиотекознание и информационни технологии чрез екипа на проект InfoLIB: Изграждане на информационно-библиотечна интерактивна платформа по хуманитаристика“ (№ КП-06-М45) носи цялата отговорност за съдържанието на сайта и публикациите в него, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Фонд „Научни изследвания“ или на Министерството на образованието и науката.