Проектът„InfoLIB: Изграждане на информационно-библиотечна интерактивна платформа по хуманитаристика“ предлага интердисциплинарно фундаментално изследване, което ще има за резултат създаването на уеб-базирана платформа, която събира, структурира и систематизира научно-справочна литература в рамките на университетското образование.

Така проектът ще създаде условията за преодоляване на информационните ограничения и разпръснатост и ще предложи мощен инструмент за систематизиране и централизиране на научно-справочна литература по хуманитаристика за целите на хуманитарното образование в институцията.